Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części oraz na praktycznym, biznesowym podejściu do udzielania zamówień podprogowych (do 30 tys. euro).

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających dokonujący zamówień mniejszej wartości oraz odpowiedzialni za opracowywanie planów i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką szacowania wartości zamówienia oraz z praktycznymi możliwościami dokonywania efektywnych zamówień o wartości podprogowej.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt nowej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

Jest jeszcze gorzej: Pzp zawiera normy jednoznacznie sprzeczne ze sobą! – trudno się dziwić, że tak różne poglądy można usłyszeć na ten temat.

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Zasady szacowania wartości w UE

Nie zawierając definicji, dyrektywa określa jednak znacznie jaśniej zasady szacowania wartości zamówienia:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

3) Jak określać horyzont czasowy, w którym należy sumować zapotrzebowanie?

Specyfika dostaw/usług powtarzających się okresowo.

1,5
Trzy tożsamości

UZP ujmuje ten problem jako:

1) tożsamość przedmiotowa – zbliżone przedmiotowo lub tworzące funkcjonalną całość

2) tożsamość podmiotowa – stara zasada „jeden sklep”

3) tożsamość czasowa – czy „jednocześnie” lub „w tym samym czasie” oznacza „w ciągu trwania projektu”

Kiedy nie może (nie powinno) być podejrzenia podziału zamówienia na części – jak się bronić z zarzutów.

1
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie

Łączenie zamówień również jest zakazane (i jak tu żyć)?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: czy rzeczywiście trzeba sumować prace projektowe lub nadzory inwestorskie? – nigdy się z tym nie pogodzę

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie sumować zamówień – i dlaczego nie należy tego robić.

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia uzupełniające, opcje i zamówienia podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

 

0,5
DZIEŃ 2. MAŁE ZAMÓWIENIA
„Róbta co chceta”?

Czy to nie wspaniałe, że próg stosowania Pzp podniesiono do 30 tys. euro? – uważam, że nie i chętnie wyjaśnię dlaczego.

Tam, gdzie nie obowiązuje Pzp, obowiązuje (przynajmniej niektórych) ustawa o finansach publicznych i Kodeks cywilny.

I co z tego wynika? – bardzo wiele.

1
Komunikat wyjaśniający Komisji

Nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, natomiast stosuje się Komunikat wyjaśniający Komisji 2006/C 179/02.

Po co i jak określić, czy zamówienie ma znaczenie dla rynku wewnętrznego?

Upublicznienie informacji o zamówieniu i podstawowe zasady prowadzenia postępowań

Procedury odwoławcze

1,5
Zasady pozyskiwania ofert

Uważam, że znacznie poniżej progu zamawiający powinien prowadzić procedury zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Stosownie do wartości i przedmiotu zamówienia oraz specyfiki rynku należy stosować takie narzędzia, jak:

1) analiza rynku

2) zapytanie ofertowe

3) przetarg

4) aukcja

Przy czym przetarg nie powinien przypominać PN, powinien raczej być wzorowany na PO lub NzO, w tym z zastosowaniem wstępnego ogłoszenia „zapraszającego”

2
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej progu nie obowiązuje, oczywiście, nakaz stosowania pozacenowych kryteriów, jednak stosowanie wyłącznie kryterium ceny jest tak samo głupie, jak przy dużych zamówieniach.

Zamawiający może przewidzieć większą elastyczność wyboru.

Czy można stosować kryteria podmiotowe? – a jakże, zwłaszcza, że kryteria odnoszące się do personelu zostały już dopuszczone nowymi dyrektywami.

Po postpowaniu powinien pozostać ślad. Nie należy prowadzić postępowania w formie pisemnej, lecz wymianę faksów, a jeszcze lepiej maili należy udokumentować.

1
Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Wszystko, o czym mowa tego dnia powinno być spisane i stosowane konsekwentnie w instytucji zamawiającej jako Regulamin udzielania zamówień podprogowych.

Nie ma jednego wzorcowego Regulaminu, ale można wykorzystać moje rozwiązania.

0,5

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia w formie opisowej, „cegiełki” do budowy Regulaminu udzielania zamówień podprogowych, tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych, materiały piśmienne.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska umiejętność szacowania wartości zamówienia w sposób, który nie będzie nosił znamion podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz wiedzę na temat możliwych sposobów wydatkowania efektywnie i zgodnie z prawem kwot do 30 000 euro.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka